Fundacja Unisono

Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI UNISONO z dnia 12 września 2023 roku

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja UNISONO zwana dalej Fundacja, ustanowiona jest aktem notarialnym, sporządzonym przed zastępcą notarialnym Urszula Chomicz, zastępca notariusz Grażyna Placzek (Repertorium A Numer: 10874/2023), przez Marzenę Pytel, zwana dalej Fundatorem. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r o fundacjach (Dz. U . z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§3

1. Fundacja Posiada Osobowość Prawną.
2. Nadzór nad działalnością Fundacji w zakresie oznaczonym w ustawie o fundacjach sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§4

1. Fundacja zostaje ustanowiona dla realizacji celów społecznie użytecznych i jest podmiotem działającym w interesie publicznym.
2. Fundacja może współpracować z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, być ich członkiem lub je współtworzyć.

3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób lub instytucji i współpracować z nimi.
4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji. 5. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym d a Fundacji, przyczyniającym się realizacji celów Fundacji.

Celem Fundacji jest:

Rozdział II. Cele i Zasady działania Fundacji

§5

a) wspieranie i promowanie działalności twórczej artystów,
b) edukacja, wspieranie i promowanie dzieci i młodzieży twórczo uzdolnionych,
c) wspieranie i niesienie pomocy zmierzającej do rozwoju intelektualnego, kulturalnego i zawodowego dzieci i młodzieży twórczo uzdolnionej.
d) promowanie uczestnictwa w życiu kulturalnym osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
e) udzielanie pomocy osobom, a w szczególności dzieciom, niepełnosprawnym i chorym oraz ich opiekunom,
f) udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym, domom dziecka i innym ośrodkom niosącym pomoc dzieciom, ich rodzicom lub opiekunom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych,
g) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
h) pomoc na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
i) działalność zmierzającą do budowania i rozwoju świadomości społeczeństwa w temacie akceptacji i tolerancji osób niepełnosprawnych oraz potrzeby integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a także niesienia pomocy tym rodzinom,
¡) niesienie pomocy osobom potrzebującym wsparcia psychicznego,
k) działalność na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki,
I) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów posiadających tożsame cele z celami Fundacji.

§6

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja podejmuje następujące działania:

a) organizowanie koncertów i innych wydarzeń scenicznych,
b) tworzenie i realizowanie programów majacych na celu edukacie artystyczna dzieci i miodziezy twórczo uzdolnionych,

c) współpraca w realizacji edukacyjnych programów artystycznych oraz projektów artystycznych z artystami, ośrodkami kultury oraz placówkami edukacyjnymi,
d) działania mające na celu popularyzację twórczości artystycznej,
e) promowanie sztuki polskiej, z e szczególnych uwzględnieniem młodych artystów, f) wspieranie rozwoju talentów

artystycznych dzieci i młodzieży poprzez pomoc umożliwiająca udział w kursach,
praktykach artystycznych, festiwalach oraz organizowanie wydarzeń a
rzecz rozwoju promocji dzieci i młodzieży artystycznie uzdolnionej,
g) świadczenie bezpośredniej lub pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, merytorycznej oraz tworzenie warunków do uzyskania takiej pomocy W zakresie inicjatyw dzieci i młodzieży zmierzających do ich rozwoju intelektualnego, kulturalnego i zawodowego, w tym szczególności dofinansowanie kursów, szkoleń, staży prowadzonych w kraju i zagranica,

h) fundowanie stypendiów, nagród i wyróżnień, pomocy finansowej lub rzeczowej, organizowanie praktyk i staży, w szczególności osobom z rodzin najbiedniejszych,
i) działania artystyczne, również z udziałem dzieci i młodzieży, mające na celu niesienie pomocy charytatywnej w zakresie wymienionych w § 1 celów Fundacji,
j) organizowanie wydarzeń kulturalnych dla Środowisk osób niepełnosprawnych,
k) różne działania pro-społeczne (w tym propagowanie aktywności wolontaryjnej) w celu niesienia pomocy oraz promocji społecznego zaangażowania się w niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i ich rodzin, l) organizowanie pomocy opiekuńczej, rehabilitacyjnej edukacyjnej osobom chorym i niepełnosprawnym, a zwłaszcza dzieciom,
m) prowadzenie różnych działań mających na celu wsparcie osób w stanach około depresyjnych, między innymi terapii, również terapii poprzez muzykę oraz zaangażowanie takich osób w grupowe działania artystyczne,
n) organizowanie prelekcji, wykładów, pogadanek i wywiadów na temat promocji zdrowia
i profilaktyki, a także informacyjnych, podnoszących świadomość w społeczeństwie w tematyce potrzeb osób niepełnosprawnych,
o) skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w
szczególności młodzieży oraz przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych, naukowych oraz biznesowych,
p) współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki
zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
q) działalność informacyjna, promocyjna, szkoleniowa, badawcza i wydawnicza służąca
do realizacji celów statutowych Fundacji,
r) upowszechnianie w internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji,i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji,
s) organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń,
t) inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej,
u) współudział w projektach społecznych i kulturalnych tworzonych przez innych organizatorów,

v) dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§7

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 19.000,00 (słownie: dziewiętnaście tysięcy) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§8

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem.

§9

Przychody Fundacji pochodzą z:
a) dotacji, grantów, subwencji, darowizn, spadków i zapisów oraz innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione a rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz nie podmioty,
b) zbiórek i imprez publicznych,
c) dochodów majątku Fundacji,
d) odsetek i lokat bankowych,
e) działalności gospodarczej
f) zwrotnych oraz bezzwrotnych projektów czy inicjatyw.
prowadzonej przez Fundację,
dotacji krajowych oraz międzynarodowych programów,

§ 10

1 Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być prowadzenie działalności w zakresie:
a) wystawiania przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z),
b) wspomagania wystawiania przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),

c) artystycznej działalności literackiej i twórczej (PKD 90.03.Z),
d) pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93.29.Z), e) działalności obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
f) wydawania ksiazek (PKD 58.11.Z),
g) wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z), h) pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z),

i) sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
j) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), k) badan naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),

l) pośrednictwa sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (PKD 73.12.C),
m) pośrednictwa sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),

n) pośrednictwa sprzedaży miejsca na cele reklamowe powiązane z wydarzeniami (PKD 73.12.14),
o) pozostałych usług reklamowych (PKD 73. 11.19),
p) pozaszkolnej formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),

g) działalności wspomagającej edukację (PKD 85.60.Z),
r) dzialalnosci uslugowej zwiazanej z poprawa kondycii fizycznej (PKD 96.04.Z),

2. Formy prowadzenia działalności gospodarczej
a) Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
b) Dzialalnoscia gospodarcza prowadzona bezpośrednio przez Fundację kieruje Zarząd. Wydzielonymi zakładami kierują powołani przez Zarząd dyrektorzy.
c) Działalność gospodarcza Fundacji może być realizowana przez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, także w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych, na zasadach określonych w stosownych przepisach.

§ 11

1. Całość dochodów uzyskiwanych przez fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutowa.

2. Dochody pochodzące z subwencji, sponsoringu, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybrana przez Fundacje, dowolna realizace jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§13

Majątek Fundacji może być lokowany gospodarczych, spółkach, papierach
wprowadzonych przez Fundacje przedsięwzięciach wartościowych lub lokatach bankowych.

Organami Fundacji są:

Rozdział IV. Organy Fundacji

§14

1 Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Rada Fundacji, zwana Rada, o ile Zarząd podejmie uchwałę w tym zakresie.

Zarząd Fundacji

§15

1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu (zwanego dalej Prezesem), którzy zostaną powołani przez Fundatora na czas nieokreślony.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Funkcji członka Zarządu nie można łączyć z funkcją członka Rady Fundacji, z wyjątkiem Prezesa Zarządu.

§16

Członkowie Zarządu mogą być pracownikami Fundacji.

§17

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Głosowanie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Zarządu, a wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o posiedzeniu lub głosowaniu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa.

2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego bądź elektronicznego.
3. Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa uchwalony przezeń regulamin.

§18

Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając poczta elektroniczna informacje o terminie i miejscu posiedzenia wszystkim członkom Zarządu co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§19

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) pisemnego zrzeczenia się.
b) śmierci,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie, d) odwołania jednogłośnie przez wszystkich pozostalych czlonków Zarzadu.

§20

Odpowiedzialność członka Zarządu względem Fundacji w związku z pełnioną funkcją ograniczona jest do odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie.

§21

Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie nadzoru nad majątkiem Fundacji oraz przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i innych przysporzeń majątkowych na rzecz Fundacji,
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g) wyznaczanie zasadniczych kierunków działania i rozwoju Fundacji,
h) zmiana Statutu Fundacji,
i) podejmowanie decyzji o polaczeniu z inna fundacja lub likwidacji Fundacji,
j) składanie Radzie Fundacji rocznego sprawozdania z działalności Fundacji

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§22

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rada Fundacji

§23

Rada Fundacji jest organem doradczym i opiniującym Fundacji.

§24

Rada składa się z 3 do 6 członków, w tym Fundatora (jeżeli wyrazi taką chęć). Pozostały skład Rady (poza Fundatorem) wybiera Zarząd Fundacji. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego, który kieruje pracami Rady.

§25

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez wszystkich pozostalych czlonków Rady. Nie jest dopuszczalne odwołanie Fundatora z funkcji członka Rady.

§26

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady, b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu, za przestępstwo popełnione umyślnie,
c) odwołania, o którym mowa w §25,
d) śmierci członka Rady.

§27

a) przedstawianie Zarządowi swoich poglądów dotyczących kształtowania kierunków działania Fundacji i dalekosiężnej wizji rozwoju Fundacji,
b) opiniowanie działania Fundacji i podejmowanych przez Zarząd decyzji, na podstawie sprawozdań Fundacji (również finansowych), poprzez wyciąganie wniosków i udzielanie Zarządowi konstruktywnych uwag, w celu poprawy funkcjonowania Fundacji,
c) wsparcie Zarządu w sytuacjach wymagających podejmowania istotnych decyzji dotyczących działalności Fundacji.

Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

 

§29

Rada zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz w roku. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie. Posiedzenie Rady może być też zwoływane w trybie nadzwyczajnym, dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.

§30

Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej polowy swoich członków (z wyjątkiem uchwały o której mowa w § 25).
W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§31

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd, bezwzględną większością głosów przy obecności wszystkich członków. Zmiany mogą dotyczyć również poszerzania celów Fundacji.

§32

Fundacja może się połączyć z inną fundacją, dla efektywnego realizowania swoich celów. Połączenie z inna fundacja nie może jednak nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. Decyzje w sprawie połączenia, podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów przy obecności wszystkich członków.

 

§33

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. Decyzje o likwidacji podejmuje Zarząd, bezwzględną większością głosów przy obecności wszystkich członków, po uprzedniej konsultacji z Radą (jeżeli taka została powołana przez Zarząd) i w zgodzie z nią. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone, mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

§34

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrachunkowy kończy się z dniem 31 grudnia 2024 г.